UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn 19 phường thuộc TP. Nha Trang giai đoạn từ năm 2018 đến hết năm 2021.
Theo đó, đối tượng áp dụng giá dịch vụ là các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) sinh sống và hoạt động trên địa bàn 19 phường.
Mức giá dịch vụ thoát nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) được tính như sau: đối với hộ gia đình thành thị, mức giá áp dụng năm 2018 là 2.160 đồng/m3, năm 2019 là 2.370 đồng/m3, năm 2020 là 2.580 đồng/m3, năm 2021 là 2.790 đồng/m3. Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (trừ các cơ sở khám, chữa bệnh), phục vụ công cộng, mức giá áp dụng năm 2018 là 3.240 đồng/m3, năm 2019 là 3.560 đồng/m3, năm 2020 là 3.870 đồng/m3, năm 2021 là 4.190 đồng/m3. Đối với cơ sở sản xuất (ngoài khu công nghiệp), cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, cơ sở khám, chữa bệnh và các đối tượng còn lại, mức giá áp dụng năm 2018 là 4.320 đồng/m3, năm 2019 là 4.740 đồng/m3, năm 2020 là 5.160 đồng/m3, năm 2021 là 5.580 đồng/m3.
Khối lượng nước thải sinh hoạt áp dụng để thu giá dịch vụ thoát nước được lấy bằng 100% khối lượng nước sạch sử dụng đối với hộ gia đình thành thị và lấy bằng 80% khối lượng nước sạch sử dụng đối với các đối tượng còn lại.
Hộ thoát nước đã trả tiền dịch vụ thoát nước thì không phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định hiện hành về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Báo Khánh Hòa

Liên hệ Quảng cáo - Mộc PG
Mộc PG Nha Trang
Địa chỉ: 16 Mê Linh, Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa 650000
Điện thoại: 090 509 15 07